Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. М. Агеєва
О. В. Агаркова

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан виноробної галузі, а саме порівняння України з країнами-
лідерами, світове споживання вина та виробництво вина в Україні. Наведено відмінні характеристики
та етапи стратегій розвитку виноробних підприємств. Визначено позитивні та негативні тенденції фун-
кціонування галузі, виділені основні проблеми її розвитку. Проведено порівняльний аналіз підпри-
ємств виноробної галузі України. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку та під-
вищення економічної ефективності діяльності підприємств галузі. Найбільшу частку в структурі вироб-
ництва виноматеріалів та переробки винограду займає Одеська область. Розроблено стратегічний
набір для підприємства виноробної галузі. Запропоновано можливі заходи щодо формування страте-
гічного набору. Обґрунтовано взаємозв’язок різних типів стратегій та визначено роль стратегічного
набору у досягненні стратегічних цілей. Визначено напрямки стратегічного розвитку підприємств ви-
норобної галузі, зроблено пропозиції щодо розробки стратегічних альтернатив на прикладі ТОВ «ПТК
Шабо», запропоновано стратегічний набір та шляхи удосконалення завдяки стратегії диверсифікації
на ТОВ «ПТК Шабо».

Ключові слова:
стратегія розвитку, стратегічний аналіз, стратегічний набір, виноробна галузь, виноробство, конкурентоспроможність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Агеєва, І., & Агаркова, О. (2018). ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.961
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

І. М. Агеєва, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, г. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент

О. В. Агаркова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, г. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Aaker David A. Strategic Market Management. Wiley, 2013. – 336 р.

2. Solodova O. Global strategy of positioning of wine production in Ukraine / O. Solodova, O. Golubyonkova // Економіка харчової промисловості. - 2017. – Т.9, № 2. – С. 60-67. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2017_9_2_10.; DOI: 10.15673/fie.v9i2.644

3. World Statistics of the Wine Institute (2016). Retrieved, from
http://www.wineinstitute.org/resources/statistics

4. Агєєва І.М. Стратегія конкуренції як основа досягнення конкурентних переваг харчових підпри-
ємств / І.М. Агєєва, М.Д. Мілєва [Електрон ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
old_jrn/Soc_Gum/Ekhp/2009_3/st6.pdf.

5. Аграрний сектор розвитку України (стан і перспективи розвитку)/ [Присяжнюк М.В., Зубець М.В.,
Саблук П.Т., та ін.] ; за ред. М.В.Присяжнюка, М.В.Зубця, П.Т.Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М.Федорова.
– К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

6. Головне управління статистики в Одеській області / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. –
Peжим дoступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua

7. Державна служба статистики України / Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoсту-
пу: http://www.ukrstat.gov.ua

8. Каламан О. Б. Тенденції розвитку світового та українського ринку продукції виноробства в сучас-
них умовах / О. Б. Каламан, А. С. Молчановська // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, № 2. – С.
3–8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2016_8_2_2.; DOI: 10.15673/fie.v8i2.124

9. Мировой винный рынок: перераспределение сил [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ubr.ua/market/agricultural-market/vinnyi-rynok-otrezvliaushie-tendencii-261254

10. Рейтинг 25 крупнейших алкогольных компаний Украины / Діловий журнал про агробізнес
LANDLORD // Oфiцiйний вeб-сaйт [Eлeктpoнний peсуpс]. – Peжим дoступу: http://landlord.ua/

11. Седікова І. О. Дослідження напрямів впровадження стратегії диверсифікації на підприємствах ви-
норобної галузі [Eлeктpoнний peсуpс] / І. О. Седікова, Н. А. Петрочко // Економіка харчової промисловості. –
2017. – Т.9, Вип.1. – С. 44–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2017_9_1_8; DOI: 10.15673/fie.v9i1.487

12. Стан виноробної галузі у світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://takeprofit.org/economicnews.php