Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НА ПРИКЛАДІ ПП ФІРМА «ГАРМАШ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. Д. Маркова
В. В. Тройніна
С. В. Чорна

Анотація

У статті розглядається сутність поняття «витрати», «собівартість», «доходи», «фінансовий ре-
зультат», теоретичні та практичні аспекти організації обліку витрат і доходів діяльності та фінансових
результатів на підприємстві. Враховуючи складний фінансовий стан у всіх галузях економіки і значна
кількість збиткових підприємств і організацій, досліджено динаміку і структуру витрат на прикладі ПП
Фірми «Гармаш». Враховуючи значну частину операційних витрат, проведено їх аналіз за економічни-
ми витратами, аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості реалізованої продукції, аналіз
витрат на 1 гривню продукції. Визначено основні групи факторів, що впливають на фінансові резуль-
тати підприємства.
Пропонується в умовах сучасної адаптації для успішної організації обліку і оцінки наявності та
зміни фінансового результату підвищити рівень застосування облікових даних для оцінювання, конт-
ролю та запобігання перевитрат. Виявлено, що одним із шляхів ефективної конкурентоздатності в су-
часних умовах ведення бізнесу є своєчасне виявлення причин перевитрат і прийняття рішень, щодо їх
усунення.

Ключові слова:
фінансові результати, витрати на 1 грн, витрати діяльності, собівартість, до- ходи діяльності, прибуток, збиток.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Маркова, Т., Тройніна, В., & Чорна, С. (2018). ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НА ПРИКЛАДІ ПП ФІРМА «ГАРМАШ». Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.965
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

Т. Д. Маркова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, старший викладач

В. В. Тройніна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант

С. В. Чорна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра обліку та аудиту

Посилання

1. Лагодієнко Н.В. Облік і контроль фінансових результатів на сільскогосподарських підприємствах /
Н.В. Лагодієнко, В.М. Ковальчик // Бізнес-Навігатор. – 2014. – №1 (33). – С.1 67-172.

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітно-
сті» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 : за станом на 17.02. 2017. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1 /RE22868.html

3. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 року № 2755-VI: за станом на 01 .01.2018 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України
від 31 .12.1999 р. N 318: за станом на 27.06.2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1 /REG4248.html

5. Бондаренко Н.М. Собівартість продукції: економічна сутність та її види / Н.М. Бондаренко, А.К.
Устименко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип.11 , Ч. 2. – С.51 -54.

6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] / В.В. Сопко. – Режим доступу:
http://fingal.com.ua/content/view/780/35/1 /3/]

7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : [підручник] / Н. М.
Ткаченко. – [3-те вид. доп.і перероб.]. – К. : Алерта, 2008. – 926 с.

8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищих
навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець. – [7-ме вид., доп. і перероб.]. – Житомир: Рута, 2006. – С. 832.

9. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: [підручник] / Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. – К.: ВЦ «Академія»,
2007. – 704с.

10. Грінченко А. В. Класифікація факторів впливу на витрати підприємства [Електронний ресурс] / А.
В. Грінченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – Вип. 27(1). – С. 392-398. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2012_27(1 )__52