Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

К. В. Стасюкова
Г. Б. Пчелянська
А. В. Ткачук

Анотація

Облік є незамінною частиною діяльності будь-якого підприємства. Керівництво компанії повин-
но суворо дотримуватися вимог українського законодавства. Бухгалтерський облік є майже самим ва-
жливим з джерел інформації про господарську діяльність підприємства. Проте існують певні спро-
щення, які можуть бути корисними для тих суб'єктів економіки, як малий бізнес. Статус суб'єкта малого
підприємництва чітко визначено в законодавчих актах. Малі підприємства - це комерційні підприємст-
ва, які відповідають встановленим критеріям. Звичайно, як і на інших підприємствах, облік на малих
підприємствах повинен здійснюватися в певному порядку, що забезпечить своєчасну і надійну фінан-
сову та управлінську інформацію, але в той же час відрізняється від них. Особливості спрощення сис-
теми обліку на таких підприємствах будуть розглянуті в даній статті.

Ключові слова:
малі підприємства, бухгалтерський облік, звітність підприємств, особливості організації, фактори впливу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стасюкова, К., Пчелянська, Г., & Ткачук, А. (2018). ОСОБЛИВОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ. Food Industry Economics, 10(2). https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.966
Розділ
Система обліку та аудиту
Біографії авторів

К. В. Стасюкова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра обліку та аудиту

Г. Б. Пчелянська, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший викладач
кафедра обліку та аудиту

А. В. Ткачук, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

старший лаборант
кафедра економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

Посилання

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1 999р. №
996-ХІV: станом на 02 червня 201 6 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14

2. Закон України «Про державну підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва в
Україні» від 22.03.2012 р. № 4618 –VІ: станом на 21 січня 2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

3. Господарський кодекс України / Кодекс України від 16.01 .2003 року № 436-IV: станом на 02 червня
2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Айзатова М. Ф. Особливості організації обліку на малих підприємствах в умовах адаптації до змін
законодавства / М.Ф.Айзатова, Л. М.Макарова // Молодий вчений. – 2014. – №5. – С. 237-240.

5. Бабич В. В. Бухгалтерський облiк на підприємствах малого бізнесу в Україні / В. В. Бабич, Є. I.
Свідерський. – К.: Лiбра, 2006. – 160 с.

6. Новодворский В.Д. Бухгалтерский учет на малых предприятиях: [учеб.] / В.Д.Новодворский,
Р.Л.Сабанин. – М.: Проспект, 2006. – 296 с.

7. Стасюкова К.В. Облікова система підприємств малого бізнесу із застосуванням спрощеного плану
рахунків / К.В. Стасюкова // Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства: [моног-
рафія] / [В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д. е. н.,
проф. В.В. Немченко. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 96-11 3.

8. Сиротинська А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: [навч. посібник] / А.
П.Сиротинська, І. Л. Лазаришина. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 264 с.

9. Хомин П Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: [навч. посібник] /
П Я.Хомин. – К.: ЦУЛ, 201 4. –С. 7 – 22

10. Хоча Н.В. Спрощена система обліку та звітності малих під- приємств: проблеми трактування і регу-
лювання / Н.В. Хоча // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : наук.-практ.
конф., 26-28 квіт. 2012 р. : тези допов. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – С. 337-340.