Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

ВТОРИННІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ – ПЕРСПЕКТИВНІ НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

M. Aider
E. Olkhovatov
L. Pylypenko
T. Nikitchina
G. Kasyanov

Анотація

Досліджено вторинні сировинні ресурси як джерела пектинових речовин, необхідних для ендоекологічного захисту організму у глобально погіршених умовах життя сучасної людини. Показано значимість і перспективність таких джерел пектинових речовин, як плодові і насіннєві оболонки, які в значних кількостях отримують в якості вторинної сировини при реалізації технологічного процесу і часто не знаходять раціонального застосування. Проведено дослідження нових перспективних джерел пектинових речовин – вторинних ресурсів переробки сої Glycine max (L.) Merrill, еспарцету Onobrýchis arenária, ріпаку Brassica napus L. oleifera, гірчиці сарептської Brassica juncea (L.) Czern і гірчиці чорної Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, рицини звичайної Ricinus communis L., соняшнику Helianthus annuus L. Досліджено плодові і насіннєві оболонки наведених видів рослин. Показана перспективність їх вторинних ресурсів для отримання пектину. Оцінка кількісних і якісних характеристик пектинових речовин досліджуваних об’єктів, а також їх фракційний склад і аналітичні показники дозволяють характеризувати потенційні функціонально-технологічні та лікувально-профілактичні властивості пектинових препаратів. Показано, що за поліуронідною складовою (частці галактуронової кислоти) всі досліджені зразки покривних тканин сої, гірчиці, еспарцету, соняшника, один сорт ріпаку відповідають міжнародним вимогам до харчового пектину (52,87–73,22%), а один з них – пектин з насіннєвих оболонок сорту Валента – вимогам до пектину для медичних цілей (75,83%). Пектинові речовини сортів сої, гірчиці, рицини характеризуються високим ступенем етерифікації (62,37–76,88%) на відміну від сортів еспарцету і соняшнику (45,29–55,15%). Сорти ріпаку за ступенем етерифікації близькі до низькоетерифікованих пектинових речовин – 59,34–61,48%. Обґрунтовано перспективність застосування насіннєвих і плодових оболонок в якості нетрадиційної вторинної рослинної сировини для підвищення екологічності виробництв і отримання цінного лікувально-профілактичного харчового інгредієнта.

Ключові слова:
пектинові речовини, плодові оболонки, насіннєві оболонки, соя, гірчиця, еспарцет, ріпак, соняшник

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Aider, M., Olkhovatov, E., Pylypenko, L., Nikitchina, T., & Kasyanov, G. (2019). ВТОРИННІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ – ПЕРСПЕКТИВНІ НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН. Food Science and Technology, 12(4). https://doi.org/10.15673/fst.v12i4.1198
Розділ
Хімія харчових продуктів і матеріалів. Нові види сировини

Посилання

1. Naqash F, Masoodi FA, Rather SA, Wani SM, Gani A. Emerging concepts in the nutraceutical and functional properties of pectin – A Review. Carbohydrate Polymers. 2017; 168: 227-239. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.03.058
2. Pirman T, Ribeyre MC, Mosoni L, Rémond D, Vrecl M, Salobir J, Patureau Mirand P. Dietary pectin stimulates protein metabolism in the digestive tract. Nutrition. 2007; 23(1) : 69-75. DOI: 10.1016/j.nut.2006.09.001
3. Donchenko LV, Fyrsov HHPektyn: osnovnie svoystva y prymenenye: monohrafyya. M.: DeLy print; 2007.
4. Mustafaev SK, Smichahyn EO. Otkhodi ochystky semyan podsolnechnyka kak perspektyvnoe vtorychnoe sir’e. Yzvestyya visshykh uchebnikh zavedenyy. Pyshchevaya tekhnolohyya. 2017; 4(358): 10-13.
5. Smichahyn EO, Mustafaev .K. Analyz sostava otkhodov ochystky maslychnikh semyan y sposobov ykh utylyzatsyy y pererabotky. Polytematycheskyy setevoy elektronniy nauchniy zhurnal KHAU. 2016 ; 120: 651-663.
6. Dranca F, Oroian M. Extraction, purification and characterization of pectin from alternative sources with potential technological applications. Food Research International. 2018; 113: 327-350. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.06.065
7. Santos JDG, Espeleta AF, Branco A, de Assis SA. Aqueous extraction of pectin from sisal waste. Carbohydrate Polymers. 2013; 92(2): 1997-2001. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.11.089
8. Gharsallaoui A, Yamauchi K, Chambin O, Cases E, Saurel R. Effect of high methoxyl pectin on pea protein in aqueous solution and at oil/water interface. Carbohydrate Polymers. 2010; 80(3): 817-827. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.12.038
9. Tamnak S, Mirhosseini H, Tan CP, Ghazali HM, Muhammad K. Physicochemical properties, rheological behavior and morphology of pectin-pea protein isolate mixtures and conjugates in aqueous system and oil in water emulsion. Food Hydrocolloids. 2016; 56:405-416. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.12.033
10. Rakhmatov O, Nuryev K., Yusupov AM. Bezotkhodnaya tekhnolohyya pererabotky ostatkov khlopchatnyka. Vestnyk AltHAU. 2013; 6 (104): 103-108.
11. Campos-Vega R, Bassinello PZ, Santiago RdAC, Oomah BD. Chapter 20 – Dry Beans: Processing and Nutritional Effects. In AM Grumezescu & AM Holban (Eds.), Therapeutic, Probiotic, and Unconventional Foods. 2018; 367-386. Academic Press.
12. Olkhovatov EA. Sovershenstvovanye tekhnolohyy kompleksnoy pererabotky plodov kleshchevyni: dyss. ... kand. tekhn. nauk. KHTU. Krasnodar; 2013.
13. Sobol YV, Rodyonova LYa. SovremennIe metodi pererabotky korzynok-sotsvetyy podsolnechnyka s poluchenyem tovarnoho pektyna: monohrafyya. Krasnodar: KubHAU; 2017.
14. Stepovoy AV, Olkhovatov EA. Tradytsyy y ynnovatsyy v tekhnolohyy bezalkoholnikh napytkov: monohrafyya. Krasnodar: KubHAU; 2018.
15. Kahan AM, Levkyna OV. Myrovoy rinok soy produktov ee pererabotky. Sb. nauch. st. BHSA, ZTU v Shchetsyne. HorkyShchetsyn, 10: Orhanyzatsyonno-pravovыe aspektы ynnovatsyonnoho razvytyya APK. 2013; 23-28.
16. Harkavenko Yu. Maslyaniy prohnoz. Ahrobyznes sehodnya. 2011; 10: 12-13.
17. Zelentsov SV, Lukomets AV. Sozdanye unykalnikh sortov soy vo VNYYMK s yspolzovanyem noveyshykh ynnovatsyonnikh selektsyonno-henetycheskykh tekhnolohyy. Sfera: Maslozhyrovaya yndustryya. Masla y zhyri. 2017; 2(3): 44-45.
18. Salfetnykov AA. Espartset: monohrafyya. Krasnodar: Edvy; 2008.
19. Derzhavnyy reyestr Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovolstva Ukrayiny sortiv roslyn, prydatnykh dlya poshyrennya, Kyyiv chynnyy stanom na 09-10-2018. Vebsayt: http://sops.gov.ua/uploads/page/5bbdf6a297647.pdf.
20. Shcherbakova EV, Rodyonova LYa, Olkhovatov .A. Opredelenye analytycheskykh kharakterystyk pektyna metodom konduktometrycheskoho tytrovanyya: metodycheskye ukazanyya. rasnodar: KubHAU; 2013.
21. Nelyna VV, Donchenko LV, Karpovych NS, Yhnateva HN. Pektyn. Metodi kontrolya v pektynovom proyzvodstve. Kyev; 1992.
22. Pat. 2553232 RF: MPK A23L 1/0524 (2007.01). Sposob poluchenyya pektynovoho ekstrakta yz stvorky bobov soy / Olkhovtov E.A., Shcherbakova E.V., Rodyonova L.Ya., Ayrumyan V.Yu., Pyven M.M.; zayavytel y paten-toobladatel FHBOU VPO «KHAU». № 2014108460/13; zayavl. 04.03.2014; opubl. 10.06.2015, byull. 16.
23. Pat. 2414826 RF, MPK A23L 1/0524. (2011). Sposob poluchenyya pektynovoho ekstrakta yz plodovIkh obolochek espartseta / Shcherbakova EV, Olkhovatov EA; zayavytel y patentoobladatel FHOU VPO «KHAU». - № 2009136098/13; zayavl. 29.09.2009; opubl. 27.03.2011, byull. 9.
24. Ustroystvo dlya videlenyya semyan espartseta yz plodov (2011). Patent na poleznuyu model №116742 RF: MPK A01F 1218 / Trubylyn EY, Kutseev VV, Kutseev VV; zayavytel y patentoobladatel FHBOU VPO «KubHAU»; zayavl. 15.12.2011.