Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324:2012
Архiви

МОДЕЛЮВАННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ПЛАСТИФІКАТОРА ВВ-ПМЛ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. А. Хомічук,
О. І. Бескровний
В. В. Макаринський

Анотація

я. У статті досліджено робочий процес пластифікації кондитерських мас у пластифікаторі ВВ-ПМЛ.
Розглянуто реологічну модель руйнування кондитерських блоків під дією динамічного навантаження у маслорізці
пластифікатора ВВ-ПМЛ у вигляді диференціального рівняння. За цією моделлю одержано розрахункові залежності
напружень від швидкості ударяючої маси, які дозволяють визначити конструктивні характеристики механічного об-
ладнання та параметри процесів. Запропоновано нестаціонарну модель механізму прогрівання кондитерських мас з
реологічними параметрами, залежними від температури та показано, що процес прогрівання визначається як внутріш-
німи, так і зовнішніми термічними опорами. Побудовано статистичну модель процесу аерування кондитерської маси,
на основі якої установлено, що оптимальними характеристиками процесу аерування даного кондитерського жиру є:
час вимішування – від 570 до 600 с; температура води у сорочці – від 39 до 40 С. Методами чисельного моделювання
показано: рух лопаті пластифікатора ВВ-ПМЛ є динамічно стійким; перемішування відбувається значно інтенсивніше
при куті нахилу лопатей змішувача до осі валу 60 та наявності отворів. Визначено оптимальну форму отворів та їх
площу у лопатях змішувача.

Ключові слова:
пластифікатор ВВ-ПМЛ, параметри процесу, математичне і чисельне моделювання, пластифікація, кондитерська маса

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Хомічук, В., Бескровний, О., & Макаринський, В. (2016). МОДЕЛЮВАННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ПЛАСТИФІКАТОРА ВВ-ПМЛ. Food Science and Technology, 10(2). https://doi.org/10.15673/fst.v10i2.159
Розділ
Процеси, обладнання, автоматизація, управління та економіка

Посилання

1. Система технологий и оборудования для кондитерской промышленности [Текст] / Л.М Аксенова [и др.]; под общ. ред.
Л.М. Аксеновой. НИИ кондит. пром-сти. – М.: 1997. – 512 с.

2. Чувахин, С.В. Научно-практические основы интенсификации механических процессов при образовании высоковязких конди-
терских масс: Автореф. дис. д-ра техн. наук. – М.: МТИПП, 1990. – 50 с.

3. Стренк, Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками [Текст] / Ф. Стренк. Польша, 1971. Перевод с польск. под ред. Щупляка
И.А. – Л.: Химия, 1975. – 384 с.

4. Штербачек, З. Перемешивание в химической промышленности [Текст]/ З.Штербачек, П.Тауск. – Л.: Госхимиздат, 1963. – 416 с.

5. Брагинский, Л.Н. Перемешивание в жидких средах: Физические основы и инженерные методы расчета [Текст] / Л.Н. Брагинс-
кий В.И. Бегачев, В.М. Барабаш. – Л.: Химия, 1984. – 336 с.

6. Lavrinenko, N. Mathematical Modelling of Fat Blocks’ Breakdown under Dynamic Load in the Plasticizer’s Oil-Cutting Machine VVPML.
[Текст] / N. Lavrinenko, О. Beskrovnyy // Economic Debates, 2008. – 8 Ani, nr.11 – Editura Ecran Magazin, Brasov, Romania. –
P. 1-7.

7. Lavrinenko, N. Simulation of the transient heat transfer process in margarine under its plastification [Текст] / N. Lavrinenko,
О. Beskrovnyy // New Research in Food and Tourism, 2008.–vol. 1, J. of Agritourism. Bulletin of Agri-ecology, Agri-food,
Bioengineering and Agritourism. – Transilvania University of Brashov, Romania, 2008. – P. 444 – 449

8. Лавріненко, Н.М. Моделювання процесу аерування жирової маси у пластифікаторі ВВ-ПМЛ [Текст] / Н.М. Лавріненко, О.І. Бе-
скровний // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Міністерство освіти і науки України. – Одеса:
2008. – Вип. 33 .– С. 109-114.

9. Лавріненко, Н.М. Обгрунтування раціональних режимів аерування жирової маси у пластифікаторі ВВ-ПМЛ [Текст] /
Н.М. Лавріненко, В.А. Хомічук, О.І. Бескровний, О.М. Горін // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук.
пр.. –Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – Вип. 20. – С. 118-125.

10. Лавріненко, Н.М. Дослідження і оптимізація якості жирової маси у пластифікаторі ВВ-ПМЛ [Текст] / Н.М. Лавріненко, В.А
Хомічук, О.І. Бескровний // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського № 1(45), 2010. серія Технічні науки. – Донецьк: 2010.– С. 82-89.

11. Лавріненко, Н.М. Комп’ютерне моделювання течії жирової маси у змішувачі пластифікатора ВВ-ПМЛ [Текст] /
Н.М. Лавріненко, О.І. Бескровний // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. –Донецьк: ДонНУЕТ,
2009. – Вип. 22. – С. 254-262.

12. Лавріненко, Н.М. До питання оптимізації форми лопатей пластифікатора ВВ-ПМЛ [Текст] / Н.М. Лавріненко, О.І. Бескровний
// Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського № 1(45), 2010. серія
Технічні науки. – Донецьк: 2010.– С. 38-42.