(1)
Tkachenko, N.; Nekrasov, P.; Vikul, S.; Honcharuk, Y. Modelling Formulae of Strawberry Whey Drinks of Prophylactic Application. FST 2017, 11.