Bezusov, A., Kalmykova, I., Bilko, M., Melikh, T., & Shcherbina, V. (2020). РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЛОКАЛЬНИХ ВИН З ПОСИЛЕНИМ АРОМАТИЧНИМ ПРОФІЛЕМ. Food Science and Technology, 14(2). https://doi.org/10.15673/fst.v14i2.1713