Valevskaya, L., Iegorova, A., Ovsiannykova, L., Sokolovskaya, O., Marchenkov, F., & Shulyanska, A. (2020). CПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ СHÍA ТА ЇХНЯ САНІТАРНА БЕЗПЕКА. Food Science and Technology, 14(2). https://doi.org/10.15673/fst.v14i2.1716