SychevskyiМ., Voitsekhivska, L., KopylovaК., Verbytskyi, S., & Okhrimenko, Y. (2021). КРИТЕРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОТЕКСТУРОВАНОГО М’ЯСА ПТИЦІ. Food Science and Technology, 15(1). https://doi.org/10.15673/fst.v15i1.1965