Danchuk, V., Ushkalov, V., Midyk, S., Vygovska, L., Danchuk, O., & Korniyenko, V. (2021). ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ. Food Science and Technology, 15(2). https://doi.org/10.15673/fst.v15i2.2103