Tkachenko, N., Nekrasov, P., Vikul, S., & Honcharuk, Y. (2017). Modelling formulae of strawberry whey drinks of prophylactic application. Food Science and Technology, 11(1). https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.303