Bezusov, A., I. Kalmykova, M. Bilko, T. Melikh, і V Shcherbina. 2020. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЛОКАЛЬНИХ ВИН З ПОСИЛЕНИМ АРОМАТИЧНИМ ПРОФІЛЕМ. Food Science and Technology 14 (2). https://doi.org/10.15673/fst.v14i2.1713.