SychevskyiМ., L. Voitsekhivska, KopylovaК, S. Verbytskyi, і Yu Okhrimenko. 2021. КРИТЕРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОТЕКСТУРОВАНОГО М’ЯСА ПТИЦІ. Food Science and Technology 15 (1). https://doi.org/10.15673/fst.v15i1.1965.