Tkachenko, N., P. Nekrasov, S. Vikul, і Ya. Honcharuk. 2017. Modelling Formulae of Strawberry Whey Drinks of Prophylactic Application. Food Science and Technology 11 (1). https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.303.