Tkachenko, N., Nekrasov, P., Vikul, S. і Honcharuk, Y. (2017) Modelling formulae of strawberry whey drinks of prophylactic application, Food Science and Technology, 11(1). doi: 10.15673/fst.v11i1.303.