[1]
V. Danchuk, V. Ushkalov, S. Midyk, L. Vygovska, O. Danchuk, і V. Korniyenko, ЛІПІДИ МОЛОКА ТА СУБКЛІНІЧНИЙ МАСТИТ, FST, vol 15, no 2, Вер 2021.