Kruglov, V., Pochinka, O., & Talanova, G. (2020). Про функціональні модулі поверхневих потоків. Proceedings of the International Geometry Center, 13(1), 49-60. https://doi.org/10.15673/tmgc.v13i1.1714