Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ВОЄЦЬКА О.. Є.
І. С. ЧЕРНЕГА
О. Г. ЦЮНДИК
М. О. МОГИЛЯНСЬКИЙ
І. В. ТЕПЛИХ

Анотація

В умовах постійних економічних спадів, нестабільного розвитку економічних процесів та загальнополітичної не-
стабільності актуальним завданням для країни є забезпечення населення необхідними продуктами харчування та продово-
льством у цілому. Важливе значення у даному процесі належить забезпеченню країни одним з важливих продуктів харчу-
вання – цукром.
При виробництві цукру виникає цілий ряд побічних продуктів, які дуже швидко псуються і вимагають негайної
утилізації. Побічні продукти при виробництві цукру є перспективною сировиною для годівлі тварин. Їх можна використо-
вувати як у свіжому вигляді, так і після сушки, в гранульованому вигляді тощо. Проте, дані способи їх переробки не знайш-
ли широкого застосування у комбікормовій галузі, оскільки супроводжуються втратами поживних речовин та високою
вартістю.
Тому найбільш актуальним питанням цукрової промисловості на сьогоднішній день є визначення шляхів повного і
раціонального використання побічних продуктів, які утворюються в процесі виробництва цукру, розробка мало- і безвідхо-
дних технологій, а також заходів по виключенню шкідливого впливу на навколишнє середовище.
У статті розглядаються перспективні напрямки раціонального використання побічної продукції, що утворюєть-
ся при виробництві цукру, а саме – бурякового жому. Наведена класифікація вторинних матеріальних ресурсів цукрового
виробництва, дослідження хімічного складу та можливі способи переробки бурякового жому. Однак наведені способи не
дозволяють повною мірою вирішити проблему переробки бурякового жому. Незважаючи на ряд переваг, проблема утиліза-
ції бурякового жому залишається актуальною для нашої країни.
Можливим способом використання бурякового жому є його переробка у кормові добавки, що дасть змогу не тіль-
ки розширити асортимент сировини для виробництва комбікормової продукції та зменшити витрати на виробництво
готової продукції, а й вирішити проблему утилізації побічних продуктів цукрового виробництва та зменшити їх негатив-
ний вплив на навколишнє середовище.

Ключові слова:
відходи, буряковий жом, утилізація, переробка, комбікорм.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Є., В., ЧЕРНЕГА, І., ЦЮНДИК, О., МОГИЛЯНСЬКИЙ, М., & ТЕПЛИХ, І. (2018). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА. Grain Products and Mixed Fodder’s, 18(1). https://doi.org/10.15673/gpmf.v18i1.892
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО

Посилання

ЛІТЕРАТУРA
1. Панасенко Н.Л. Аналіз динаміки показників виробництва цукру в Україні та аналітичні прогнози його розвитку //
Развитие производительных сил и региональная экономика. - №1/7(21). – 2015. – С. 23-28.
2. Бордун І.М. Новий спосіб утилізації бурякового жому / І.М. Бордун, В.В. Пташник, М.М. Садова, Р.Б. Чаповська //
Цукор України. - №6-7 (126-127). – 2016. – С. 45-47.
3. Денщиков М.Т. Отходы пищевой промышленности и их использование. - М.: Пищепромиздат, 1963-615с.
4. Образование и пути использования вторичных материальных ресурсов сахарной промышленности СССР. – М.:
АгроНИИТЭИПП. Серия
5. Сахарная промышленность. Выпуск 3. – 1988 г.
6. Сапронов А.Р. Технология сахарного производства. – М.: Колос, 1998. - 495с.
7. Силин П.М. Технология сахара. - М: Пищевая промышленность.1967. - 625с.
8. Журналы «Сахар», 2000 – 2009 гг.
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО
42
Зернові продукти і комбікорми, Vol.18, I. 1 / 2018
9. Зелепукин Ю.И. Совместная переработка свеклы и сахара-сырца / Ю.И. Зелепукин, В.М. Фурсов, С.Ю. Зелепукин //
Сахар. - №3. – 2014. – С. 50-52.
10. Шутюк В.В. Дослідження варіантів виробництва твердого палива з відходів цукрового виробництва та умов його
спалювання / В.В. Шутюк, К.О. Штангеєв, Т.П. Василенко, С.М. Самійленко // Цукор України. – 2014. – № 12 (108).
– С. 20-24.
11. Четверик О.В. Аналіз ринку основної та побічної продукції бурякоцукрового виробництва: стан та перспективи
розвитку / О.В. Четверик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2014. - №
3-4. - С. 92-100.
12. Колесников Н.В. Хранение и использование свекловичного жома / Н.В. Колесников // М.: Россельхозиздат, 1980 –
155 с.
13. Булавин С.А. Безотходная энергосберегающая технология переработки свекловичного жома / С.А. Булавин, К.В.
Казаков, А.С. Колесников // Сахар. - №3. – 2011. – С. 36-38.
14. Продукты переработки сахарной свеклы в кормлении КРС. – Режим доступу: https://soft-agro.com/korovy/produktypererabotki-
saxarnoj-svekly-v-kormlenii-krs.html
15. Зелепукин Ю.И. Целесообразность переработки отходов свеклосахарного производства / Ю.И. Зелепукин, С.Ю.
Зелепукин // Сахар. - №5. – 2016. – С. 37-40.
16. Сучасні напрямки використання та утилізації бурякового жому. – Режим