Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ВПЛИВ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОВІТРЯ НА ПРОЦЕС КОНВЕКТИВНО-ТЕРМОРАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ ЯБЛУЧНИХ СНЕКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іван Федорович Малежик
Ігор Володимирович Дубковецький
Л. В. Стрельченко

Анотація

В процесі розвитку технічного прогресу харчова промисловість вимагає нових технологічних рішень для підвищення якості харчових продуктів. Сегмент ринку снеків в наш час дуже поширений та популярний серед споживачів, проте якість цих снеків бажала б бути вищою, а асортимент різноманітнішим. Саме ця проблема наштовхнула нас на створення нового продукту з відмінними харчовими властивостями та збалансованим хімічним складом. Маючи базу попередніх досліджень оптимальних параметрів сушіння снеків, необхідно визначити вплив швидкісті руху повітря на процес сушіння. Швидкість циркуляції повітря в сушильному пристрої - найважливіший параметр процесу сушіння. Чим вище швидкість циркуляції, тим, за інших рівних умов, менша тривалість процесу, вища продуктивність сушіння, менша нерівномірність сушіння матеріалу, більші витрати електроенергії і в більшості випадків вища собівартість.

Нами запропоновано комбінувати два способи підведення теплоти при сушінні – терморадіаційний і конвективний, що дозволило зменшити відносну вологість повітря і збільшити рушійну силу процесу в порівнянні з сушінням інфрачервоними променями. Для цього була спроектована і виготовлена сушильна установка, яка дозволяє сушити терморадіаційним і конвективним способами як окремо, так і їх поєднанням. В роботі викладені результати досліджень впливу швидкості циркуляції сушильного агента на основні параметрів процесу сушіння в радіаційно-конвективній установці періодичної дії. Механізм та інтенсивність перенесення вологи у матеріалі залежать від взаємопов’язаного комплексу процесів порушення зв’язку вологи з матеріалом та дифузії парогазового середовища через капілярно-порову структуру матеріалу. В даній роботі встановлені залежності основних тепломасообмінних характеристик конвективно-терморадіаційного сушіння яблучних снеків від швидкості руху повітря.

In the process of developing technical progress, the food industry requires new technological solutions to improve the quality of food products. The snack market segment is nowadays very popular and popular among consumers, but the quality of these snacks would be desirable, and the assortment is more diverse. This problem has led us to create a new product with excellent nutritional properties and a balanced chemical composition. Having a base of preliminary studies of the optimum parameters of drying snakes, it is necessary to determine the effect of the speed of air movement on the drying process. The rate of air circulation in the dryer is the most important parameter of the drying process. The higher the circulation velocity, the more equal conditions, the shorter the duration of the process, the higher the drying performance, the less uneven material drying, the greater the cost of electricity and in most cases the higher cost.

We are proposed to combine two methods of supplying heat during drying - thermal radiation and convection, which allowed to reduce the relative humidity of air and increase the motive force of the process compared with the drying of infrared rays. For this purpose, a drying plant was designed and manufactured, which allows drying by thermal radiating and convection methods both individually and in combination. The paper presents the results of studies on the influence of the circulation velocity of a drying agent on the main parameters of the drying process in a radiation-convective installation of periodic action. The mechanism and intensity of the transfer of moisture in the material depend on the interrelated complex of processes of violation of the connection of moisture with the material and the diffusion of the vapor-gas medium through the capillary-pore structure of the material. In this paper, the dependences of the main heat and mass-exchange characteristics of convective thermo-radiation drying of apple snakes on the velocity of air are determined.

 

Ключові слова:
снеки, бланшування, сировина, сушіння, швидкість повітря, температура, вологовміст

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Малежик, І., Дубковецький, І., & Стрельченко, Л. (2018). ВПЛИВ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОВІТРЯ НА ПРОЦЕС КОНВЕКТИВНО-ТЕРМОРАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ ЯБЛУЧНИХ СНЕКІВ. Scientific Works, 82(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.1001
Розділ
Статьи
Біографії авторів

Іван Федорович Малежик, Національний університет харчових технологій, м. Київ

д-р техн. наук, професор

Ігор Володимирович Дубковецький, Національний університет харчових технологій, м. Київ

канд. техн. наук., доцент

Л. В. Стрельченко, Національний університет харчових технологій, м. Київ

аспірант

Посилання

1. Doymaz, İbrahim. (2010). Effect of citric acid and blanching pre-treatments on drying and rehydration of Amasya red apples. Food and Bioproducts Processing – Amasya, , 88(2–3), Рages 124–132.

2. María José Tavera-Quiroz, Marina Urriza, Adriana Pinotti, Nora Bertola. (2014). Development and Characterization of a Baked Snack from Rings of Green Apples. Food and Bioprocess Technology, 7(8), Рages 2218–2227.

3. María José Tavera-Quiroz, Marina Urriza, Adriana Pinotti,, Nora Bertola. (2015) Baked snack from green apples formulated with the addition of isomalt. Food Science and Technology, 62 (2), Рages 1004–1010.

4. Mishlenovich, Nevena. (2010). Comparison of the kinetics of osmotic dehydration of apple in sugar beet molasses and sucrose. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 14(1), Рages 32-35.

5. Malezhik I.F., Dubkovetsky I.V., Bandurenko G.M., Strelchenko L.V.
(2017) Method of production of apple snails. Patent for the invention of Ukraine № 113587 IPC A23L 19/8, A23B 7/02.

6. Malejik I., Strelchenko L., Dubkovetsky I. (2016) Investigation of drying apple snack convection-termoradiatsіynym energy to wrap different power heaters. Proceeding of International Conference “Modern Technologies in the food Industry” – Chisinau, , Рages 64-68.