Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ «ТВЕРДЕ ТІЛО - РІДИНА» ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна Корінчевська
Юрій Федорович Снєжкін
Володимир А. Михайлик

Анотація

На сьогодні задача акумулювання теплової енергії є досить актуальною. Перспективним напрямком є використання теплоакумулюючих матеріалів з фазовим переходом. При цьому важливо вибрати матеріал, який зможе забезпечити теплові та експлуатаційні параметри процесу. Як такий матеріал запропоновано використовувати суміш на основі 85 % парафіну та 15 % буровугільного воску, що використовується в ливарному виробництві. В даній роботі розглянуті теоречні та експериментальні дослідження процесу теплообміну при фазових переходах «тверде тіло - рідина», що відбуваються при нагріванні та охолоджені теплоакумулюючого матеріалу. Для вивчення процесу була прийнята модель акумулятора капсульного типу, що складається з теплоакумулюючих елементів, якими є тонкостінні металеві трубчасті контейнери, заповнені матеріалом з фазовим переходом. Експериментально та теоретично процес теплообміну з урахуванням фазового переходу теплоакумулюючого матеріалу було змодельовано на прикладі окремого теплоакумулюючого елемента. В результаті отримано розподіл температури в теплоакумулюючому елементі під час охолодження (від 80 до 22 °С) та нагрівання при контакті зовнішньої стінки металевої капсули з теплоносієм, нагрітим до 80 °С та з теплоносієм, що нагрівається зі швидкістю 0,35, 0,77 і 1,17 К/хв. від 22 до 80 °С. Було підтверджено, що при використанні невеликих об’ємів капсул конвективною складовою в рівнянні теплопровідності можна знехтувати. Співставлення даних результатів з експериментальними показало адекватність результатів розрахунків. Порівняння результатів експериментальних та теоретичних досліджень підтверджують можливість використання принципу ефективної теплоємності для розрахунку теплообміну при фазовому переході та дозволяють досить точно передбачити фактичний час нагрівання та охолодження. Результати розрахунків також підтвердили дані, одержані експериментально – під час нагрівання з високою швидкістю спостерігається висока неоднорідність температурного поля в межах розрізу. Експериментально виявлено, що не має сенсу застосовувати високу швидкість нагрівання. В результаті визначені особливості кінетики нагрівання та охолодження при фазовому переході, що дозволило встановити раціональний режим нагрівання.

 

At present, the problem of heat storage is very relevant. The promising direction is the use of the heat storage materials with phase change. It is important to choose a material that can provide the thermal and operational parameters of the process. As a material, a mixture of 85% wax and 15% brown coal wax was suggested to be used. This mixture is used in foundry work. In this paper, theoretical and experimental studies of the heat transfer process during solid - liquid phase change occurring during heating and cooling of the heat storage material are considered. The model of a heat storage system of capsular type was adopted to study the process. It consists of the heat storage elements – thin-walled metallic tubular containers filled with phase change material. The heat transfer process taking into account phase change of the heat storage material is experimentally and theoretically simulated on the example of a separate heat storage element. As a result, the temperature distribution is obtained in the heat storage element during cooling (from 80 to 22 °C) and heating at contact external wall of metal capsule with heat carrier heated to 80 °C and heat carrier, which heated with a speed of 0.35, 0.77 and 1.17 K/min. from 22 to 80 °C. It was confirmed that the convective component in the heat conduction equation can be neglected at using small volume of capsule. Comparison of theoretical and experimental results showed the adequacy of the results of calculations. Comparison of experimental and theoretical studies confirm the ability to use the principle of effective specific heat to calculate the heat transfer at the phase change and allows one to accurately predict the actual time of heating and cooling. The results of studies also confirmed the data obtained experimentally - high heterogeneity of the temperature field is observed within the cross section during heating with high speed. It is experimentally revealed that it makes no sense to use a high heating rate. As a result, features of the kinetics of heating and cooling have been determined during the phase change. This will make it allowed to determine a rational mode of heating.

Ключові слова:
акумулювання теплоти, теплоакумулюючі матеріали, фазовий перехід, теплообмін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корінчевська, Т., Снєжкін, Ю., & Михайлик, В. (2018). МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ «ТВЕРДЕ ТІЛО - РІДИНА» ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ. Scientific Works, 82(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.1005
Розділ
Статьи
Біографії авторів

Тетяна Володимирівна Корінчевська, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, Україна

к.т.н.

Юрій Федорович Снєжкін, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, Україна

д.т.н., професор, академік НАН України

Володимир А. Михайлик, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ, Україна

к.т.н., с.н.с.

Посилання

1. Pro enerhozberezhennia: Zakon Ukrainy vid 01.07.1994, № 74/94-VR. Data onovlennia: 9.05.2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр.

2. Levenberg V.D., Tkach M.R., Golstrem V.A. (1991). Akkumulirovanie tepla. K.: Tehnika, 112.

3. Mehling H., Cabeza L.F. (2008). Heat and cold storage with PCM. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 308.

4. Zalba B., Marin J.M., Cabeza L.F., Mehling H. (2003). Review on thermal energy storage with phase change: materials, heat transfer analysis and applications. Applied Thermal Engineering, 23, 251–283.

5. Farid M.M., Khudhair A.M., Razack S.A.K., Al-Hallaj S. (2004). A review on phase change energy storage: materials and applications. Energy Conversion and Management, 45, 1597–1615.

6. Mykhaylik V.A., Snezhkin Yu.F., Korinchevska T.V., Parniakov A.S., Postnikov V.A. (2011). Teplofizicheskie svoystva kompozitsionnykh teploakkumuliruyushchikh materialov na osnove organicheskikh soedineniy. Promyshlennaya teplotekhnika, 33(5), 96–103.

7. Snezhkin Yu.F, Mykhailyk V.A., Korinchevska T.V., Vorobiev L.I, Dekusha L.V. (2014). Udelnaya teploemkost i teploprovodnost teploakkumuliruyushchikh materialov na osnove parafina, burougolnogo i polietilenovogo voskov. Problemele energeticii regionale, 2(25), 35–41.

8. Incropera F.P., DeWitt D.P. (2002). Fundamentals of heat and mass transfer, New York; Chichester: John Wiley & Sons, 944.

9. Bejan A. (1993). Heat Transfer. New York: John Wiley & Sons, 675.

10. Alawadhi E., Amon C. H. (2003). Pcm thermal control unit for portable electronic devices: experimental and numerical studies. IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, 26(1), 116–125.