Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Алла Василівна Макаринська
https://orcid.org/0000-0003-1879-8455
Ніна В'ячеславівна Ворона
http://orcid.org/0000-0001-6903-9016

Анотація

У статті проведено аналіз особливостей фізіології годівлі молодняка сільськогосподарської птиці. Доведено, що успішне птахівництво обумовлено використанням сучасних високопродуктивних кросів сільськогосподарської птиці зарубіжної селекції. Вони володіють високим потенціалом продуктивності, однак дуже вимогливі до умов утримання і повноцінної годівлі.


Розроблена поетапна блок-схема системи травлення птиці, в якій наведено детальні умови перетравлення комбікорму під час проходження у шлунково-кишковому тракті.


Обґрунтовано, що для досягнення генетично закладеної продуктивності у вигляді яєць від курей-несучок та м’яса бройлерів необхідно, в першу чергу, знати особливості травлення та обміну речовин у сільськогосподарської птиці. Встановлено, що птиця відрізняється інтенсивним обміном речовин, про що свідчать швидкий ріст молодняка. Визначено, що оптимальна температура питної води та повітря для зростання, розвитку та засвоєння кормів залежить від віку птиці.


Доведено, що високий рівень продуктивності та пов'язаний з нею рівень конверсії корму в птахівництві може бути досягнутий лише при якісному утриманні та використанні високоякісних, збалансованих за всіма показниками та з високим вмістом протеїну раціонів, до складу яких входять легкозасвоювані та відповідно підготовлені кормові компоненти.


До сировини, яка використовується для виробництва високоякісних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, пред’являється високий рівень вимог, а саме легка доступність та перетравність поживних речовин, висока санітарна якість, можливість розподілення мікрокомпонентів у об’ємі, що не перевищує норму разового споживання комбікорму.

Ключові слова:
шлунково-кишковий тракт, генетичний потенціал, кури-несучки, бройлери, система травлення, повноцінна годівля, комбікорм

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Макаринська, А., & Ворона, Н. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ. Scientific Works, 82(2), 29-34. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1146
Розділ
Статьи

Посилання

Література
1. Лемешева М.М. Кормление кур-несушек при интенсивной технологи содержания // Комбикорма. 2006. T. 1, вып. 7. С. 60.
2. Єгоров Б.В., Гонца Н.В. Аналіз сучасних програм годівлі молодняка курей-несучок // Зернові проду-кти і комбікорми. 2009. T. 1, вип. 4. С. 49-51.
3. Grossman M., Grossman T., Koops W. A model for persistency of egg production // Poultry Science. 2000. Vol. 1, No. 79. P. 1715-1724.
4. Hunton P. Selection: strategic for the future // Poultry Internetional. 1997. Vol. 36, No. 7. P. 52-54.
5. Brillard J. Future Strategies For Broiler Breeders: an International Perspective // World`s Poultry Science Journal. 2001. Vol. 57, No. 3. P. 243-250.
6. Стан та перспективи розвитку галузі птахівництва України // Птахівництво. 2018. Вип. 10. С. 8-10.
7. Рябоконь Ю.А., Рябоконь В.В. Нормированное кормление птицы // Корми і факти. 2018. Вип. 8. С. 20-23.
8. Крюков В.А., Байковская Е.В. Кормление цыплят в первые дни жизни // Комбикорма. 2001. Вип. 8. С. 55.
9. Крочак М.І. Як зберегти добовий молодняк домашньої птиці? // Сучасне птахівництво. 2008. Вип. 2. С. 18.
10. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных: монографія. Москва: Агропромиздат, 1990. 600 с.
11. Особенности пищеварения и обмена веществ у птицы: [Веб-сайт]. Одеса, 2010. URL: http://refnet.com.ua/19/5708.html (дата обращения: 17.03.2010).
12. Ивлева Д.С. Всегда учитывай физиологические процессы, происходящие в организме птицы // Тва-ринництво сьогодні. 2010. Вип. 3. С. 72-75.
13. Свеженцов А.И., Урдзик Р.М., Егоров И.А. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы : моно-графия. Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2006. 389 с.
14. Свеженцов А.И. Программы нормированного кормления птицы : справочно-методическое руководс-тво. Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 1999. 220 с.
15. WebPtiiceProm: [интернет-портал]. Одеса, 2011. URL: https://webpticeprom.ru/ru/articles-birdseed.html?pageID=1211041926 (дата обращения: 14.06.2011).
16. Гринюк С.А. Вирощування молодняку птиці // Здоров’я тварин і ліки. 2007. Вип. 3. С. 22-24.
17. Alchalabi D. Two-stage air cooling for very hot environments // Poultry international. 2001. Vol. 40, № 11. P. 28-32.
18. Mehta R., Shingari B. Feeding under heat stress // Poultry international. 1999. Vol. 38, № 11. P. 68-77.
19. Техника составления рационов кормления, кормосмесей и комбикормов для сельскохозяйственных животных : справочник / Подобед Л.И. и др. Одесса: ОГОСХОС, 1996. 85 с.

References.
1. Lemesheva, M. (2006). Kormlenye kur-nesushek pry yntensyvnoi tekhnolohyy soderzhanyia.
Kombykorma, (7), 60 62.
2. Yehorov, B. V., & Hontsa, N. V. (2009). Analiz suchasnykh prohram hodivli molodniaka kurei-nesuchok. Zernovi produkty i kombikormy, (4), 49 51.
3. Grossman, M., Gossman, T. N., & Koops, W. J. (2000). A model for persistency of egg production. Poultry Science, 79(12), 1715 1724.
4. Hunton, P. (1997). Selection: strategic for the future. Poultry Internetional, 36 (7), 52-54.
5. Brillard, J. P. (2001). Future strategies for broiler breeders: an international perspective. World's Poultry Science Journal, 57(3), 243 250.
6. Stan ta perspektyvy rozvytku haluzi ptakhivnytstva Ukrainy (2018). Ptakhivnytstvo, (10), 8 10.
7. Riabokon, Yu. A., Riabokon, V. V. (2018). Normyrovannoe kormlenye ptytsy. Kormy i fakty, (8), 20 23.
8. Kriukov, V., & Baikovskaia, E. (2001). Kormlenye tsнpliat v pervнe dny zhyzny. Kombykorma, (8), 55 55.
9. Krochak, M. I. (2008).Yak zberehty dobovyi molodniak domashnoi ptytsy Suchasne ptakhivnytstvo, (2), 18.
10. Bohdanov, H. A. (1990). Kormlenye selskokhoziaistvennykh zhyvotnykh. Moskva: Ahropromyzdat, 600.
11. Особенности пищеварения и обмена веществ у птицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .
12. Ivleva, D. S. (2010). Vsehda uchityvay fiziolohicheskie protsessy, proiskhodyashchie v orhanizme ptitsy. Tvarinnitstvo s`ohodni, (3), 72-75.
13. Svezhentsov, A. Y., Urdzyk, R. M., & Ehorov, Y. A. (2006). Korma y kormlenye selskokhoziaistvennoi ptytsy, 232 – 361.
14. Svezhentsov, A. Y. (1999). Prohrammy normyrovannoho kormlenyia ptytsy: spravochno-metodycheskoe rukovodstvo. Dnepropetrovsk: ART-PRESS, 220.
15. WebPtiiceProm: [internet-portal]. Odesa, 2011. URL: https://webpticeprom.ru/ru/articles-birdseed.html?pageID=1211041926 (data obrashcheniya: 14.06.2011).
16. Hryniuk, S. A. (2007).Vyroshchuvannia molodniaku ptytsi. Zdorov’ia tvaryn i liky, (3), 22 24.
17. Alchalabi, D. (2001). Features-Two-Stage Air Cooling For Very Hot Environments-Reduce heat stress in the birds by cooling incoming air in two successive processes. Poultry International, 40(11), 28-33.
18. Mehta R., Shingari B. Feeding under heat stress // Poultry international. 1999. Vol. 38, No. 11. P. 68 77.
19. Podobed, L. Y. (1996). Tekhnyka sostavlenyia ratsyonov kormlenyia, kormosmesei y kombykormov dlia selskokhoziaistvennnkh zhyvotnykh. Podobed LY, Tsandur NA, Skrylev NY, Nykytyn AM–Odessa: OHOSKhOS, 85.