Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ВИЗНАЧЕННЯ СУМАРНОГО ВМІСТУ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ЕКСТРАКТІ З ЛИСТЯ Ginkgo biloba L.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Миколаївна Пономарьова
http://orcid.org/0000-0002-1637-3229
Роман Анатолійович Ярощук
https://orcid.org/0000-0003-2591-5592
Ігор Миколайович Коваленко
https://orcid.org/0000-0003-4957-2352
Оксана Іванівна Гузь
https://orcid.org/0000-0003-3994-3543

Анотація

Відомо, що різні групи фенольних сполук мають адаптогенні властивості, тому метою досліджень було визначення оптимальних параметрів процесу екстракції листя Ginkgo biloba з метою максимального вилучення фенольних сполук. Визначення проводили спектрофотометричним методом. Основні фактори, що вивчалися для визначення впливу на повноту і швидкість екстракції, були: дисперсність рослинної сировини, природа екстрагента, тривалість екстрагування, співвідношення сировина : екстрагент, кратність екстракції. На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що оптимальним ступенем подрібнення сировини є 1-0,5 мм. Найкращими екстрагентами, при використанні яких досягається найбільший вихід досліджуваних діючих речовин із листя Ginkgo biloba, виявились вода очищена і 50 % етанол. Найкращий вихід фенольних сполук досягається водою протягом 30 хв при одноразовій екстракції. Оптимальне співвідношення між сировиною та екстрагентами для води очищеної і 50 % розчину етанолу становить 1:30. Повнота виділення фенольних сполук досягається шляхом двократного екстрагування при використанні вказаних екстрагентів. 

Ключові слова:
екстракт листя Ginkgo biloba, екстракція, екстрагент, фенольні сполуки, параметри екстракції, спектрофотометрія, метод Фоліна-Чокальтеу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пономарьова, Л., Ярощук, Р., Коваленко, І., & Гузь, О. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ СУМАРНОГО ВМІСТУ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ЕКСТРАКТІ З ЛИСТЯ Ginkgo biloba L. Scientific Works, 82(2), 68-73. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1165
Розділ
Статьи

Посилання

Література
1. Листя Гінкго. // Державна Фармакопея України. : Державне підприємство «Науково-експертний фа-рмакопейний центр». 1-е вид., Доповнення 2. Харків, 2008. С. 408-409.
2. Teris A. van Beeka, Paola Montoro. Chemical analysis and quality control of Ginkgo biloba leaves, extracts, and phytopharmaceuticals // Journal of Chromatography A. 2009. Vol. 1216. P. 2002-2032.
3. Окислительный стресс и антиоксиданты. Организм, кожа: сборник статей. : монография / под ред. А. Петрухиной. Москва: ООО «Фирма КЛАВЕЛЬ», 2006. 287 с.
4. British Pharmacopoeia: [Website]. London, 2019. URL: https://www.pharmacopoeia.com/ (viewed on: 08.01.2019).
5. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9th Edition: [Website]. 2016. URL: https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-9th-edition (viewed on: 08.01.2019).
6. Biology and chemistry of Ginkgo biloba / Bikram S. et al. // Fitoterapia. 2008. Vol. 79. P. 401-418.
7. Жизнь растений [Текст]: в шести томах / И. В. Грушвицкий, С. Г. Жилин. Москва, 1978. T. 4: Мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные растения. 447 с.
8. Всемирная энциклопедия. Биология / под ред. Адамчика М.В. Минск: Современный литератор, 2004. 831 с.
9. Shaolin Zheng, Zhiyan Zhou A new Mesozoic Ginkgo from western Liaoning, China and its evolutionary significance // Review of Palaeobotany and Palynology. 2004. Vol. 131, No. 1-2. P. 91-103.
10. Old Ginkgo trees in China // International Dendrology Society Yearbook/ ed. by Jinxing L., Yushi H., Xianpu W. London, 1995. P. 32-37.
11. Козубов Г.М., муратова Е.Н. Современные голосеменные (морфолого-систематический обзор и ка-риология) : текст. Ленинград : Наука, 1986. 192 с.
12. Стешенко О.М., Арсеньєва Л.Ю. Визначення параметрів екстракції фенольних сполук фітоадапта-ційної суміші // Наукові праці ОНАХТ. 2014. T. 2, вип. 4. С. 51-56.

References
1. Listya Hinkho. (2008). Derzhavna Farmakopeya Ukrayini: Derzhavne pidpriyemstvo «Naukovo-ekspertniy farmakopeyniy tsentr». 1, Dopovnennya 2. Kharkiv, 408–409.
2. Teris A. van Beeka, Paola Montoro. (2006). Chemical analysis and quality control of Ginkgo biloba leaves, extracts, and phytopharmaceuticals. Journal of Chromatography A,1216, 2002–2032.
3. Okyslytelnyi stress y antyoksydanty. (2006). Orhanyzm, kozha: sbornyk statei. : monohrafyia. pod red. A. Petrukhynoi. Moskva: OOO «Fyrma KLAVEL», 287.
4. British Pharmacopoeia. London, (2019). Avialable at: https://www.pharmacopoeia.com/ (viewed on: 08.01.2019).
5. European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9th Edition. (2016). Avialable at: https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-9th-edition (viewed on: 08.01.2019).
6. Singh, B., Kaur, P., Singh, R. D., & Ahuja, P. S. (2008). Biology and chemistry of Ginkgo biloba. Fitoterapia, 79(6), 401–418.
7. Hrushvytskyi, Y. V., Zhylyn, S. H. (1978). Zhyzn rastenyi: v shesty tomakh. Mkhy, plauny, khvoshchy, paporotnyky, holosemennye rastenyia, 4, 447 s.
8. Vsemirnaya entsiklopediya. Biolohiya. (2004). Pod red. Adamchika M.V. Minsk: Sovremennyy literator, 831.
9. Shaolin Zheng, Zhiyan Zhou. (2004). A new Mesozoic Ginkgo from western Liaoning, China and its evolutionary significance. Review of Palaeobotany and Palynology, 131, (1-2), 91–103.
10. Old Ginkgo trees in China. (1995). International Dendrology Society Yearbook. ed. by Jinxing L., Yushi H., Xianpu W. London, 32–37.
11. Kozubov, H. M., & Muratova, E. N. (1986). Sovremennye holosemennye (morfoloho-systematycheskyi obzor y karyolohyia). Leninhrad: Nauka,192.
12. Steshenko, O. M., & Arsenieva, L. Yu. (2014). Vyznachennia parametriv ekstraktsii fenolnykh spoluk fitoadaptatsiinoi sumishi. Naukovi pratsi ONAKhT, 2(4). 51–56.