Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

АПАРАТИ ДЛЯ СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Миколаївна Бандура
https://orcid.org/0000-0001-8074-3020
Ігор Іванович Яровий
https://orcid.org/0000-0003-2278-5075
Олена Іванівна Маренченко
https://orcid.org/0000-0003-0132-0359
Євген Олександрович Пилипенко

Анотація

Визначено актуальність дослідження інноваційних способів енергопідводу в процесах сушіння рослинної сировини. Показано основні переваги сушіння вологих матеріалів у мікрохвильовому та інфрачервоному електромагнітному полі. Обґрунтовано вибір моделі процесу вологовидалення та способів дослідження даного процесу. Показано узагальнений аналіз результатів дослідження процесу видалення вологи під впливом електромагнітного поля для декількох видів рослинної сировини. Обґрунтовано вибір апаратурної схеми установки для сушіння рослинної сировини в потоці. Визначено основні конструктивні рішення та обмеження в конструкції сушильного апарата з електромагнітним енергопідводом. Узагальнено досвід використання дослідної сушильної установки з комбінованим електромагнітним енергопідводом. Запропоновано структурну схему та типовий конструктив універсальної установки для сушіння і стерилізації рослинної сировини та харчових продуктів і напівфабрикатів.

Ключові слова:
електромагнітні джерела енергії, комбіновані способи сушіння, мікрохвильове сушіння, інфрачервоне сушіння, сушіння рослинної сировини, енергоефективність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бандура, В., Яровий, І., Маренченко, О., & Пилипенко, Є. (2019). АПАРАТИ ДЛЯ СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ. Scientific Works, 82(2), 123-129. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1242
Розділ
Статьи

Посилання

Література
1. Филоненко Г.К., Гришин М.А., Гольденберг Я.М. Сушка пищевых растительных материалов: учебное пособие. Москва: Пищевая промышленность, 1971. 435 с.
2. Бурич О., Берки Ф. Сушка плодов и овощей: пер. с венг. Справочное пособие. Москва: Пищевая про-мышленность, 1978. 280 с.
3. Shivhare U. et al. Microwave drying of soybean at 2.45 GHz //Journal of microwave power and electrom -gnetic energy. 1993. Т. 28, №. 1. С. 11 17.
4. Бурдо О.Г. Технологии направленного энергетического действия в АПК: Наукові праці ОНАХТ. Оде-са, ОНАХТ, 2015. T. 1, вип. 41. С. 42 46.
5. Снежкин Ю.Ф., Буряк Л.А., Хавин А.А. Энергосберегающие теплотехнологии производства пищевых порошков из вторичных сырьевых ресурсов: монография. Киев, НАН Украины, изд. «Наукова думка», 2004, 227 с.
6. Бурдо О.Г. Эволюция сушильных установок. Одесса: Полиграф, 2010. 368 с.
7. Бандура В. М., Маренченко О.І., Пилипенко Є.О., Катасонов О.В. Кінетика сушіння олійної сировини в електромагнітному полі: Наукові праці ОНАХТ. Одеса, ОНАХТ, 2017. Т. 81, випуск 1, С. 94 99.
8. Бурдо О.Г., Терзиев С.Г.,Бандура В.Н., Яровой И.И. Механодиффузионный эффект – новое явление в тепломассопереносе: ММФ. Минск, Белорусь. 2016, С. 224-228.

References
1. Fylonenko, H. K., Hryshyn, M. A., Holdenberh, Ya. M., & Kossek, V. K. (1971). Sushka pyshchevykh rastytelnыkh materyalov. Pyshchevaia promyshlennost, 440.
2. Burych, O., & Berky, F. (1978). Sushka plodov y ovoshchei. M.: Pyshchevaia promyshlennost, 280.
3. Shivhare, U., Raghavan, V., Bosisio, R., & Giroux, M. (1993). Microwave drying of soybean at 2.45 GHz. Journal of microwave power and electromagnetic energy, 28(1), 11-17.
4. Burdo, O. H. (2015). Tekhnolohyy napravlennoho эnerhetycheskoho deistvyia v APK. Naukovi pratsi [Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii], (47 (1)), 4-10.
5. Snezhkyn, Yu. F., Boriak, L. A., & Khavyn, A. A. (2004). Enerhosberehaiushchye teplotekhnolohyy proyzvodstva pyshchevykh poroshkov yz vtorychnykh sыrevykh resursov. Kyev: Naukova dumka, 227.
6. Burdo, O. H. (2010). Эvoliutsyia sushylnykh ustanovok, 368.
7. Bandura, V. M., Marencheko, O. I., Pylypenko, Ye. O., & Katasonov, O. V. (2017). Kinetyka sushinnia oliinoi syrovyny v elektromahnitnomu poli. Naukovi pratsi ONAKhT, 81(1), 94 99.
8. Burdo, O. G., Terziyev, S. G., Bandura, V.N., & Yarovoy, I. I. (2016). Mekhanodiffuzionnyy effekt – novoye yavleniye v teplomassoperenose: MMF. Minsk, Belorus', 224 228.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)