Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НА ВЕЛИЧИНУ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ КОМПОЗИТНО-ПОРИСТОГО МАСИВУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Леонід Леонідович Товажнянський
Валерій Євгенович Ведь
Антон Миколайович Миронов

Анотація

В роботі розглянуто низку питань, пов’язаних з теплообмінними процесами, які відбуваються у промислових вуглевипалювальних установках. Дослідження спрямоване на пошук розрахункового алгоритму, який здатен еквівалентно врахувати вплив структури композитно-пористого тіла на коефіцієнт теплопровідності масиву, сформованого деревними полінцями у просторі вагонетки. Показано, що відома феноменологічна модель процесу теплопровідності, яка базується на концепції суцільності твердих тіл, не придатна до використання у контексті розрахунку внеску ступеню пористості матеріалу до його теплопровідної здатності. Вказано, що подібна модель ігнорує не тільки структурну будову реальних матеріалів, але й можливість формування анізотропних кластерних утворень в їх товщі. Виявлено, що для масиву деревини, який приймає участь у виробництві деревного вугілля піролізним способом, спрощення мікроскопічної структури не припускається. Проаналізовано кілька способів завантаження деревної сировини у вагонетку та відсоток об’єму, що може бути корисно використаний у кожному з них. Обрано найбільш технологічно та експлуатаційно доцільний спосіб завантаження деревної сировини. Розглянуто відому розрахункову модель, що базується на рівномірному розподілі твердої фази уздовж меж структурного елементу. Встановлено, що при межових значеннях подібна модель демонструє результати, що не відповідають фізичній дійсності. Виявлено причини неадекватності моделі реальним об’єктам на прикладі масиву деревних полін. Представлено вдосконалену розрахункову модель, що передбачає заміну лінійного контакту між елементами на поверхневий. Розглянуто штучні умови розрахункового припущення про те, що безкінечно тонкий прошарок матеріалу розташований уздовж меж структурного елементу, а уся маса матеріалу зосереджена у центрі в вигляді об’єкту квадратного перетину. Наведено детальний алгоритм розрахунку еквівалентного значення коефіцієнту теплопровідності деревного масиву. На основі зазначених досліджень підтверджено доцільність застосування нового підходу, який дозволяє врахувати величину впливу радіаційної складової на сукупне значення ефективної теплопровідності композитно-пористого матеріалу.


The paper deals with a number of issues related to the heat exchange processes which occur in industrial charring plants. The research is aimed to finding a calculation algorithm that can equivalently take into account the influence of the composite-porous body structure on the thermal conductivity coefficient of a bundle formed by wood logs in a trolley’ space. It is shown that the phenomenological model of the heat conductivity process, which is based on the concept of solids continuity, is not suitable for use in the context of calculating the degree of material porosity contribution to its thermal conductivity. It is specified that such a model ignores not only the structural content of real materials, but also the possibility of forming anisotropic cluster formations in their thickness. It is found that simplification of the microscopic structure is not allowed for a wooden bundle that takes part in the charcoal production using pyrolysis method. There are analyzed several methods of wooden raw materials loading into a trolley and a percentage of volume that can be usefully used in each of them. The most technologically and operationally expedient way of wooden raw materials loading is chosen. A well-known calculation model, which is based on the equable solid phase distribution along the boundaries of structural element, is considered. It is established that this model demonstrates results that do not correspond to physical reality for the boundary values. The reasons of model inadequacy to real objects are revealed on the example of a wooden log bundle. An improved calculation model, which involves replacing the linear contact between the elements to the surface one, is presented. There are considered the artificial conditions of the calculated assumption that an infinitely thin material layer is located along the boundaries of a structural element, and the entire material mass is centered in the form of a square-section object. There is given a detailed algorithm for calculating the equivalent value of the wooden bundle thermal conductivity coefficient. The appropriateness of applying a new approach is confirmed based on these studies, which allows taking into account the magnitude of the radiation component effect on the total value of the effective thermal conductivity of composite-porous material.

Ключові слова:
деревне вугілля, піроліз, конвекційний теплообмін, коефіцієнт теплопровідністі, композитна пористость, газовий прошарок.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Товажнянський, Л., Ведь, В., & Миронов, А. (2018). ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НА ВЕЛИЧИНУ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ КОМПОЗИТНО-ПОРИСТОГО МАСИВУ. Scientific Works, 82(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.996
Розділ
Статьи
Біографії авторів

Леонід Леонідович Товажнянський, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

Професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів

Валерій Євгенович Ведь, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

Завдувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів

Антон Миколайович Миронов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

Старший викладач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів

Посилання

1. Ved, V. E., Myronov, A. M. (2015). Doslidzhennya zv’yazku mizh strukturoyu derevini ta kinetikoyu protsesu yiyi sushki. Visnik Natsionalnogo tehnichnogo universitetu «HPI», 44 (1153), 47–51.
2. Litovchenko, Yu. K. (2003). Teploprovodnost poristyih tel. Metallurgicheskaya teplotehnika. Sbornik nauchnyih trudov Natsionalnoy metallurgicheskoy akademii Ukrainyi, vol. 9. Dnepropetrovsk: NMetAU, 197.
3. Yurev, Yu. L. (2014). Sovershenstvovanie proizvodstva uglerodnyih materialov na osnove beryozovoy drevesinyi: phD thesis. Ekaterinburg: Uralskiy gosudarstvennyiy lesotehnicheskiy universitet, 256.
4. Myronov, A., Ved V. (2015). Determination of rational parameters for energy efficient drying process of different wood species. Computer Aided Process Engineering (CAPE). Paderborn, Germany: CAPE Forum 2015, 67–69.
5. Tayts, N. Yu. (1962). Tehnologiya nagreva stali. M.: Metallurgizdat, 567.