Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СУМІШІ З СОЇ ТА БАТАТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Жанна Олександрівна Петрова
К. С. Слободянюк

Анотація

Постійний попит на сою і соєві продукти як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках України зумовив розширення площі посівів під цією рослиною і вона стала одною з найприбутковіших культур, які вирощуються у сільськогосподарських підприємствах. Полінасичені жирні кислоти, які входять до складу  клітинних мембран сої та інших структурних елементів рослинних тканин, виконують в організмі низку важливих функцій, зокрема забезпечують нормальний ріст та обмін речовин, еластичність судин. У зв'язку з існуючою проблемою дефіциту білка в харчуванні людей все більшої актуальності набувають для України дослідження шляхів підвищення економічної ефективності виробництва сої, формування та функціонування ринку сої та продуктів її переробки.

Тепловий вплив – одна з найбільш широко розповсюджених теплотехнологічних операцій в процесах обробки рослинної сировини, а тепловий нагрів з метою зменшення початкового вологовмісту сировини, що обробляється (сушіння) – один із найбільш розповсюджених способів консервування, підготовки і полуфабрикування харчових продуктів. На ряду з перевагами процесу сушіння виникає ряд недоліків процесу, найважливішим з яких, в сучасних умовах, є енерговитрати на виконання процесу. Процес сушіння - один з найбільш енергоємних операції, він використовує до 25% всієї промислової енергії. Через проблеми в екологічній і енергетичній галузях, включаючи викиди парникових газів, виснаження викопного палива тощо стає надзвичайно важливим  зменшення споживання енергії у всіх галузях промисловості.

Створення рослинних композицій, поєднання двох сумісних за біохімічним складом матеріалів (сої та батату), дає можливість знизити енерговитрати на процес сушіння та зберегти біологічно активні речовини в процесі зберігання висушеної сировини. За своїм біохімічним складом батат містить каротиноїди, що є природніми стабілізаторами для білків сої і які перешкоджають окисленню її ліпідів. Отже, поєднання цих двох компонентів дозволяє природнім шляхом збільшити термін зберігання сировини. Через відсутність інформації в наукових інформаційних джерелах про вплив режимних параметрів сушіння (t, φ, υ) на кінетику сушіння соєво – бататної суміші, ця робота спрямована на дослідження процесу сушіння соєво - овочевих композицій з метою інтенсифікації процесу.  

 

The constant demand for soy and soya products on both the domestic and foreign markets of Ukraine led to the expansion of the area under this plant and became one of the most profitable crops grown in agricultural enterprises. Polyunsaturated fatty acids, which are part of cellular soybean membranes and other structural elements of plant tissues, perform in the body a number of important functions, in particular, provide normal growth and metabolism, elasticity of blood vessels. Due to the existing problem of protein deficiency in people's nutrition, Ukraine is increasingly studying ways to increase the economic efficiency of soybean production, the formation and functioning of the soy market and its processing products.

Thermal effect is one of the most widely used heat engineering operations in the process of processing of plant raw materials, and heat heating in order to reduce the initial moisture content of processed material (drying) - one of the most common methods of preservation, preparation and semi-preparation of food products. Along with the advantages of the drying process, there are a number of flaws in the process, the most important of which, in modern conditions, is energy costs for the process. The drying process is one of the most energy-intensive operations, it uses up to 25% of all industrial energy. Due to problems in the environmental and energy sectors, including greenhouse gas emissions, fossil fuel depletion, etc., it is becoming increasingly important to reduce energy consumption in all industries.

The creation of plant compositions, a combination of two biochemical compositions (soybeans and sweet potatoes) compatible, makes it possible to reduce energy costs for the drying process and preserve biologically active substances during the storage of dried raw materials. In its biochemical composition, sweet potato contains carotenoids, which are natural stabilizers for soy proteins and prevent the oxidation of its lipids. Consequently, the combination of these two components can naturally increase the shelf life of raw materials. Due to the lack of information in scientific information sources on the influence of regime drying parameters (t, φ, υ) on the drying kinetics of soybean - vegetable mixture, this work is aimed at studying the process of drying soy and vegetable compositions in order to intensify the process.

Ключові слова:
теплотехнологія, білок, соя, сушіння, зберігання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Петрова, Ж., & Слободянюк, К. (2018). ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СУМІШІ З СОЇ ТА БАТАТУ. Scientific Works, 82(1). https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.999
Розділ
Статьи
Біографії авторів

Жанна Олександрівна Петрова, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ

д.т.н, головний науковий співробітник

К. С. Слободянюк, Інститут технічної теплофізики НАН України, м. Київ

аспірант

Посилання

1. Ilchuk M.M. Vyrobnytstvo soi v Ukraini ta yoho resursne zabezpechennia na perspektyvu / Ilchuk M.M., Konoval I.A., Kolos Z.V. // Bioresursy i pryrodokorystuvannia. – 2014. - Tom 6, №12. – S.131-137.
2. Sniezhkin Yu.F., Petrova Zh.O. Teplomasoobminni protsesy pid chas oderzhannia karotynovmisnykh poroshkiv. - Kyiv: VD «Akademperiodyka», 2007.-162 s.
3. Matti J. Tikkanen, Kristiina Wähälä, Sirpa Ojala, Veera Vihma, Herman Adlercreutz Effect of soybean phytoestrogen intake on low density lipoprotein oxidation resistance // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America .1998, Mar 17 - volume 95(6). - pp. 3106–3110.
4. Hanzenko V.V. Soievi boby. Vplyv sposobu, stupenia yikh podribnennia i termoobrobky na tekhnolohichni vlastyvosti vodianykh suspenzii // Kharchova i pererobna promyslovist. – 2006. - № 10. – S. 24 – 25.
5. Iukalo V. H., Melnichuk O. Ye., Selskyi V. R. Doslidzhennia khimichnoho skladu sortiv batatu, yaki vyroshchuiut v Ukraini // Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. - 2014. - № 1 (70). - S.68-72.
6. PinchukM.O. Batat - ekzotychnyi ovoch / M.O. Pinchuk // Parostok. - 2010. - №1 (65) - S. 21- 24.
7. "Sweet Potato." Encyclopedia of Food and Culture. Encyclopedia.com.. 2018, May 5. Elektronnyi resurs: http://www.encyclopedia.com.
8. Kuzhyl N.O., Mykoliv T.I. Perspektyvy vykorystannia batatu u vyrobnytstvi produktiv ozdorovchoho pryznachennia // Mizhnarodna naukova konferentsiia, prysviachena 130-richchiu Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii «Novi idei v kharchovii nautsi - novi produkty kharchovii promyslovosti» 13-17 zhovtnia 2014 roku. – Kyiv: NUKhT. - 2014. - S.50.
9. Petrova Zh.O., Slobodianiuk K.S. Energy effective drying modes of soy-vegetable compositions // Ukrainian Journal of Food Science. - 2017. - Volume 5, Issue 1. - P. 150 – 160.